Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet)előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:
Cégnév: iLogistic Logisztikai Kft.
Székhely: 2051 Biatorbágy, Verebély László utca 2. 
Cégjegyzékszám: 13 09 185133
Adószám: 13737467-2-13
Képviselő: Csereklyei Bálint ügyvezető
Telefonszám: +36 23 804 211
E-mail cím: [email protected]
Honlap: 
www.ilogistic.hu

Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az iLogistic Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges

A Tájékoztatókban a GDPR 4. cikkében foglalt fogalmakat használjuk.

Definíciók

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai,szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája,amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez,megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelőtájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Az iLogistic Kft. az adatok kezeléséhez, tárolásához az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, akikkel külön Adatfeldolgozási szerződést kötött az Érintettek adatainak védelme érdekében. Az Érintettek adataihoz egyebekben az adatkezelő munkavállalói jogosultak hozzáférni.

IT , Tárhely szolgáltatók

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez, szerverei biztonságához adatfeldolgozókat vesz igénybe, aki a hardverüzemeltetési, ill. rendszergazda szolgáltatásokat biztosítja, és ennek keretében – a velük fennálló szerződésünk tartamáig -kezelhetik a honlapon és a szervereken tárolt személyes adatokat, az általuk végzett művelet a személyes adatok tárolása, karbantartása a szerveren.

Cégnév: RWCIT Informatikai Tanácsadó Kft.
Székhely: 1026 Budapest, Verseghy Ferenc utca 14.
Cégjegyzékszám: 01 09 205500
Adószám: 25197820-2-41
Képviselő: Rátkai Péter ügyvezető
Telefonszám: +36 70 953 5618
E-mail: [email protected]
Honlap: rwc.hu

Cégnév: Zenit Informatikai Kft.
Székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 57-59. 1. em. 10. 
Cégjegyzékszám: 01 09 338119
Adószám: 24128337-2-41
Képviselő: Kacskovics Miklós
Telefonszám: +36 30 721 4299
E-mail: [email protected]
Honlap: www.zenit.hu

Cégnév: MikroTek Hungary Kft.
Székhely: 2049 Diósd, Homokos utca 113.
Cégjegyzékszám: 13 09 149383
Adószám: 23477982-2-13
Képviselő: Fejes Zoltán
Telefonszám: +36 30 205 8057
E-mail cím: [email protected]
Honlap: mikrotek.hu

Könyvviteli szolgáltató

A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, emellett a munkavállalók személyes adatait, a munkaviszonyból eredő adó-, járulék- és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése érdekében.

Cégnév: Vitéz Könyvelő Iroda Kft. 
Székhely: 1185 Budapest, Losonc utca 17.
Cégjegyzékszám: 01 09 932469
Adószám: 11739205-3-43
Képviselő: Vitéz Andrea ügyvezető
Telefonszám: +36 30 586 8295
E-mail cím: andrea. [email protected]
Honlap: www.konyveles.hu

Kamerarendszer működtetése

Ezen adatfeldolgozó Társaságunk megbízásából – a vele fennállószerződésünk tartamáig – végzi a kamerás megfigyelő rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó telepítést, karbantartást, hibaelhárítást.

Cégnév: MikroTek Hungary Kft.
Székhely: 2049 Diósd, Homokos utca 113.
Cégjegyzékszám: 13 09 149383
Adószám: 23477982-2-13
Képviselő: Fejes Zoltán
Telefonszám: +36 30 205 8057
E-mail cím: [email protected]
Honlap: mikrotek.hu

Adatkezelés célja

Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés,

Kezelt adatok köre

A www.ilogistic.hu weboldalon keresztül biztosítjuk a kapcsolatfelvételt személyes megkereséshez, ajánlatkérés lehetőségét az „árkalkulátor”menüpont alatt, illetve messengeren keresztül tehet fel kérdéseket chat formájában, mely során a további kapcsolattartáshoz, az ajánlatmegküldéséhez szükséges megadnia a nevét, telefonszámát és email címét.

A személyes adatok címzettjei

Az iLogistic ügyfélkapcsolati munkatársai

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama

Az utolsó interakciót követő 1 év, vagy az érintett kérésére. Az adatok törlését az adatkezelő fent megadott elérhetőségein kérheti.

szolgáltató megnevezése: Cégnév: Bitlabor Trade Kft.

Szerződéshez kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelés célja

A szerződés teljesítése során a jogszabályi és szerződéses kötelezettségek teljesítése.

Kezelt adatok köre

A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése,teljesítése, megszűnése, céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként,alvállalkozóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét,születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát,kamarai nyilvántartási számát, vállalkozói, személyi igazolvány számát,lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát) Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A személyes adatok címzettjei

A Társaság a szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződésteljesítése során a jogszabályi és szerződési kötelezettség teljesítése.

A számlázási adatok tekintetében az adatkezelést a GDPR 6.§ (1) bekezdés c)pontja szerint a jogszabályi kötelezettség alapozza meg.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat a szerződéses kapcsolat lezárásáig kezeljük.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdésében és 169. §(1) bekezdésében foglaltak szerinti időtartamig (8 évig).

Rendelésfelvételével és annak teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

Szerződött partnereinknek lehetőségük van a saját webshopjukat összekapcsolni az iLogistic rendszerével, a megrendelések teljesítése érdekében. A működés során az iLogistic Kft. saját szoftvere kezeli a beérkezett megrendeléseket és az ezzel kapcsolatos szállítást, számlázást,a partner webshopjában megadott személyes adatok alapján. A rendelésekhez kapcsolódó személyes adatok átadásra kerülnek társaságunk részére.

Adatkezelés célja

Szerződött partnereink webshopjába érkező megrendelések teljesítése.

Kezelt adatok köre

A vásárló által a partner webshopjában megadott adatok,:

 • neve,
 • címe,
 • telefonszáma,
 • a rendelt termék adatai, mennyisége, jellemzői, státusza
 • szállítási azonosító
 • számlázással kapcsolatos adatok
 • a rendeléshez kapcsolódó a vásárló által megadott egyéb információ.

A személyes adatok címzettjei

A vásárló által megadott személyes adatokat, a rendelés teljesítésében közreműködő munkatársak ismerhetik meg.

Adattovábbítás

A rendelésekkel kapcsolatos adatokat a szerződött partnerünk általüzemeltetett rendelést rögzítő webshopon keresztül kapjuk, a rendelésteljesítése céljából.

Szerződött partnereink önálló adatkezelők, az általuk kezelt személyes adatok kezeléséről a webshop felületén található adatkezelési tájékoztatóban rögzítik. A webshopok jogellenes adattovábbításáért Társaságunkat felelősség nem terheli.

Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a postai küldemények kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe,telefonszáma), és ennek felhasználásával kézbesítik a postai küldeményeket.

Cégnév: GLS Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. 
Cégjegyzékszám: 13 09 111755
Adószám: 12369410-2-44
Képviselő: Zelenák Dezső
Telefonszám: +36 1 802 0265
E-mail cím: [email protected]
Honlap: gls-group.com/HU

Cégnév: Gepárd Futárszolgálat Kft. 
Székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 32. 
Cégjegyzékszám: 01 09 284684
Adószám: 25704907-2-42
Képviselő: Liebhardt Róbert
Telefonszám: +36 1 399 9970
E-mail cím: [email protected]
Honlap: gepardteam.hu

Cégnév: FOXPOST Zrt.
Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9.  
Cégjegyzékszám: 10 10 020309
Adószám: 24034644-2-10
Képviselő: Bengyel Ádám
Telefonszám: +36 1 999 0369
E-mail cím: [email protected]
Honlap: foxpost.hu

Cégnév: Magyar Posta Zrt. 
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.  
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Telefonszám: +36 1 767 8272
E-mail cím: [email protected]
Honlap: posta.hu

Cégnév: Sprinter Futárszolgálat Kft. 
Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39. 
Cégjegyzékszám: 01 09 660447
Adószám: 12263840-2-43
Képviselő: Hosszú Csilla ügyvezető
Telefonszám: +36 1 881 2615
E-mail cím: [email protected]
Honlap: sprinter.hu

 

Cégnév: UPS Magyarország Kft.  
Székhely: 2220 Vecsés, Lőrinci utca 54. 
Cégjegyzékszám: 13 09 139285
Adószám: 22776082-2-13
Képviselő: Kovács Tamara
Telefonszám: +36 1 877 00000
E-mail cím: [email protected]
Honlap: ups.com/hu

Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. Cikk (1) bekezdés (b) pontja szerint a szerződés teljesítése.

Adatkezelés időtartama:

A személyes adatokat a szerződés teljesítését követően, az elévülési idő elteltével töröljük.

Kamerarendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelés

Az iLogistic Kft. a szolgáltatás területén vagyonvédelmi célból kamerarendszert üzemeltet. Szabályairól formailag különálló Kameraszabályzatban rendelkezik. A kamerák helyéről az érintetteket piktogramok tájékoztatják a bejáratnál és a kamerákkal felszerelt helyiségek bejáratánál. A szabályzat az ügyfélszolgálaton megtekinthető.

Adatkezelés célja

Az iLogistic Kft. területére belépő személyek és vagyonvédelemi elemek megóvása.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az iLogistic Kft. jogos érdeke, mely a Kameraszabályzatban meghatározott célokkal van összhangban. Az iLogisticKft. jogos érdeke a személy és vagyonvédelem, az érintettek és a munkatársak testi épségének megóvása.

Érintett személyes adatok köre

E körben az iLogistic Kft. által kezelt személyes adat az érintettről készült képfelvétel, az érintett személy felvételen látható magatartása, továbbá a felvétel készítésének ideje.

Adatkezelés időtartama

A felvételeket az iLogistic Kft. hatósági, bírósági felhasználáshiányában a rögzítéstől számított 60 nap elteltével törli.

Címzettek kategóriái, adattovábbítás

Az iLogistic Kft. kamerafelvételeket kizárólag törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére továbbítja, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján.

A felvételeket az iLogistic Kft. kizárólag lezárt helyiségben lévő saját szerverein tárolja, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett. A felvételekhez illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá,csak az arra jogosult alkalmazottak, és a szervizeléssel kapcsolatos feladatokat ellátó adatfeldolgozói (adatfeldolgozási szerződésalapján), feladataik ellátásához szükséges mértékben. Ön, mint érintett személy kérheti, hogy az iLogistic Kft. ne semmisítse meg a felvételeket, bíróság, vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb 60 napig, amennyiben az az Ön joga vagy jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges (pl.: esetleges bűncselekmény körülményeinek feltárása érdekében). Ön, mint érintett csak olyan felvételről kérhet másolatot, amelyen más személy nem szerepel, vagy nem felismerhető.

Közösségi oldalakon létrehozott profilokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja

Az iLogistic Kft. közösségi profiljainak (Facebook, Instagram)működtetése, moderálása, szolgáltatásainak ismertetése,látogatottsági adatok elemzésén keresztül a szolgáltatásainak folyamatos fejlesztése.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja egyrészt az Ön, mint érintett személy hozzájárulása, amelyet pl.: az oldalra való belépésével, vélemény,vagy az iLogistic Kft. bejegyzéseihez fűzött hozzászólás írásával ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Másrészt az iLogistic Kft. közösségi profiljának megfelelőműködtetéséhez, moderálásához fűződő jogos érdeke (pl.: sértő hozzászólások törlésére vonatkozóan; GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)pont).

Érintett személyes adatok köre

Név, és minden olyan személyes adat, amelyet az érintett személy a közösségi oldalon és az iLogistic Kft. közösségi profiljával kapcsolatban magáról közzétesz, hozzászólásában leír.

Adatkezelés időtartama

Az oldalra való belépéstől, hozzászólás írásától számított legkésőbb 5 év (általános elévülési idő) elteltével a személyes adatok (ideértve a hozzászólásokat is) törlésre kerülnek.

Munkaerő-adatbankkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja

Álláshelyek betöltése,

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön, mint pályázó hozzájárulása, amelyet a pályázata benyújtásával ad meg az iLogistic Kft. részére (GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont).

Érintett személyes adatok köre

Pályázók esetében közvetlenül a pályázótól, vagy valamely állásportálon keresztül kapott adatok:

 • név;
 • elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail cím);
 • minden olyan személyes adat, amelyet a pályázó önéletrajzában,pályázatával összefüggésben közöl.
 • pályázók esetében közvetlenül a pályázótól, vagy valamely állásportálon keresztül kapott adatok:
 • továbbá olyan személyes adatok, amelyeket az érintett személyközösségi oldalakon, állásportálokon magáról közzétesz (pl.:végzettségre, szakmai gyakorlatra vonatkozó adatok).

Adatkezelés időtartama

Eredménytelen pályázat esetében a pályázat benyújtását, követő 1 év. Az adatok ezt követően törlésre, megsemmisítésre kerülnek. A pályázati anyagok törlését a fenti elérhetőségeinken kérheti.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Pályázók esetében a hiányos adatszolgáltatás nem teszi lehetővé a pályázat eredményes elbírálását.

Panaszkezelés során kezelt adatok

Adatkezelés célja

A panasz elintézése, az Érintett azonosítása.

Kezelt adatok köre

Az Érintett alábbi adatai:

o Név,

o Kontaktadatok (e-mail cím, telefonszám).

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a szerződéses kötelezettség teljesítése tekintetében a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése nyújt jogalapot.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat a panasz beérkezését követő 5 évig kezeljük.

Igényérvényesítés során kezelt adatok

Adatkezelés célja

Az Érintett azonosítása, hátralékának kezelése, igény érvényestése.

Kezelt adatok köre

Az Érintett alábbi adatai:

o Név,

o Kontakt adatok (név,e-mailcím,telefonszám),

o Számlázási adatok (név, cím, számla vagy bizonylat száma,bankszámla száma, bank neve).

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre, és adattovábbításra a GDPR 6. § (1) bekezdés f)pontja szerint az iLogistic jogos érdeke nyújt jogalapot.

Adatkezelés időtartama

A szerződéses kapcsolat lezárásától számított legfeljebb az igényérvényesítés lezárásáig.

Adattovábbítás

A szerződéses kötelezettségből eredő igényeink érvényesítéséből származó adatokat az iLogistic továbbíthatja jogi képviselőjének, aki jogosult megismerni ezen adatokat.

Kiskorúak adatainak kezelésével kapcsolatosan

A 18. életévét be nem töltött személyek kiskorúnak minősülnek a2015. évi V. tv., a Ptk. értelmében. A 16. életévüket be nem töltött személyek (gyermekek) esetében, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak abban az esetben és olyan mértékben jogszerű,ha a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulást a gyermek felett szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, vagy törvényes képviselő adta meg, vagy hozzájárulásával megerősítette.

Tájékoztatás az érintett jogairól

Előzetes tájékozódáshoz való jog (Rendelet 13-14. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Az érintett hozzáférési joga (Rendelet 15. cikk).


Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama,vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rávonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 9. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezetrészére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra,hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46.cikk szerinti megfelelő garanciákról.
 10. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széleskörben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani,kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozójog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. (Rendelet 15. cikk)

A helyesbítéshez való jog (Rendelet 16.cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozatútján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (Rendelet 17. cikk)


 1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll:
 2. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 3. b) az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a)pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 4. c) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 5. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 6. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 7. f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 8. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1. pont értelmében azt törölni köteles, az elérhetőtechnológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket– annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgószemélyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának,illetve másodpéldányának törlését.
 9. Az 1. és 2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
 10. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való joggyakorlása céljából;
 11. b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványgyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 12. c) a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9.cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintőközérdek alapján;
 13. d) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 14. e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
(Rendelet 17. cikk)

Az adatkezelés korlátozásához való jog(Rendelet 18. cikk)


 1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 2. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 3. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 4. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 5. d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 6. Ha az adatkezelés az 1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 7. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 (Rendelet 19. cikk)

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul,vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog(Rendelet 20. cikk)


 1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül,hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
 2. a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6.cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 3. b) az adatkezelés automatizált módon történik.
 4. Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható –kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 5. E jog jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
 6. Az 1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. (Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog(Rendelet 21. cikk)


 1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1)bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rávonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 4. Az 1. és 2. pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
 5. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
 6. Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást(Rendelet 22. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntéshatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Korlátozások 
(Rendelet 23. cikk)

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34.cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (Rendelet 34. cikk)

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)(Rendelet 77. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál –különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

Felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410
E-mail: [email protected]

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog(Rendelet 78. cikk)

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog(Rendelet 79. cikk)

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak, nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait.

Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
(Rendelet 13. cikk)

 1. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik,az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:
 2. a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 3. b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 4. c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 5. d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdekérvényesítés) alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
 6. e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 7. f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49.cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségérevaló hivatkozás.
 8. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
 9. a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 10. b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rávonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 11. c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 12. d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 13. e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 14. f) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel,és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
 15. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérőcélból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítőinformációról.
 16. Az 1-3. pontok nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal.

Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg
(Rendelet 14. cikk)

 1. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következőinformációkat:
 2. a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 3. b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 4. c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 5. d) az érintett személyes adatok kategóriái;
 6. e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 7. f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgálómódokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.
 8. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítőinformációkat:
 9. a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 10. b) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján(jogos érdek) alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
 11. c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rávonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz valójoga;
 12. d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 13. e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 14. f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e;
 15. g) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
 16. Az adatkezelő az 1. és 2. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:
 17. a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve,a személyes adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
 18. b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
 19. c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.
 20. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérőcélból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a 2. pontban említett minden releváns kiegészítő információról.
 21. Az 1-5. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
 22. a) az érintett már rendelkezik az információkkal;
 23. b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak,szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
 24. c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
 25. d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást(Rendelet 22. cikk)

 1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapulódöntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 2. Az 1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
 3. a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 4. b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelőintézkedéseket is megállapít; vagy
 5. c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 6. A 2. pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő kötelesmegfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen,álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
 7. A 2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin,kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó,és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

Korlátozások(Rendelet 23. cikk)

 1. Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévőrendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:
 2. a) nemzetbiztonság;
 3. b) honvédelem;
 4. c) közbiztonság;
 5. d) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve

büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegetőveszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;

 1. e) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;
 2. f) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
 3. g) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
 4. h) az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
i) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
j) polgári jogi követelések érvényesítése.
 5. Az 1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:
 6. a) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
 7. b) a személyes adatok kategóriáira,
 8. c) a bevezetett korlátozások hatályára,
 9. d) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbításmegakadályozását célzó garanciákra,
 10. e) az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
 11. f) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra,figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
 12. g) az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
 13. h) az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozáscélját.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (Rendelet 34. cikk)

 1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
 2. Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidensjellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.
 3. Az érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni,ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
 4. a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták,különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosításalkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nemjogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 5. b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 6. c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
 7. Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e,elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3.pontban említett feltételek valamelyikének teljesülését.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
(Rendelet 77. cikk)

 1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül,minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeletihatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
 2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották,

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog(Rendelet 78. cikk)

 1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
 2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
 3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóságszékhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
 4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást,amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeletihatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog(Rendelet 79. cikk)

 1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
 2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

 1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
 2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
 3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni,kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 4. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán,késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 5. Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt– túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
 6. a) díjat számíthat fel, vagy
 7. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

 1. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtótermészetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

A vonatkozó jogszabályok esetleges módosulása miatt előfordulhat, hogy a fenti adatkezelési tájékoztató is ennek megfelelően módosul. Ilyen esetekben a bekövetkezett változásokról tájékoztatást biztosítunk.Amennyiben a változások érintik az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelést,szükség esetén ismételten kérni fogjuk az Ön hozzájárulását.

Cookie tájékoztató

A cookie-k (sütik) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozatok, információs fájlok, amelyeket a szolgáltatók a felhasználó eszközére helyeznek el, és amelyek így lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen (például tárolják a felhasználók preferenciáit és beállításait; segítenek a bejelentkezésben; személyre szóló hirdetéseket jeleníthetnek meg és elemzik a webhely működését). A cookie-ban tárolt jelsorozat azonban önmagában csak a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas, nem képes egyedileg is azonosítani a felhasználót.

A cookie-k tartalma magas szintű titkosítás segítségével biztonságosan védve van az ellen, hogy ahhoz harmadik fél hozzáférjen. Az iLogistic Kft. weboldalán használt cookie-k nem tartalmaznak vírusokat, és nem okoznak kárt az Ön számítógépében.

A Honlap használata során Adatkezelő technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.
Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát.

A Honlapon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld az iLogistic Kft. a látogató számítógépére, amelyek révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezek a Cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics rendszerén keresztül történik. Ezeket a Cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk semmilyen más információt, adatot nem.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a honlapunk által működtetett cookie-k (sütik) alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelet (2016. április 27.) („GDPR”) értelmében a felhasználó előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli. Ezért az első látogatáskor az iLogistic Kft. honlapján, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy az iLogistic Kft. cookie-kat (sütiket) használ, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet. A cookie-k (sütik) használatához a felhasználó az „IGEN” gomb megnyomásával járulhat hozzá. Hozzájárulás hiányában, illetve a korábban megadott hozzájárulás visszavonása esetén honlapunk nem helyez el cookie-kat (sütiket) a felhasználó berendezésén.

Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a Honlap minden szolgáltatását.

Az adatkezelés, jogalapja, időtartama, adatkezelő személye, érintett jogai

 • A cookie-k használatakor alkalmazott adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, melyet az érintett aktív, tevőleges      magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie          használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor.

 

 • A cookie-k használatakor alkalmazott adatkezelés időtartama: Sütinként eltérően a táblázatokban foglaltaknak megfelelően
 • A cookie-k használatával összefüggően a weboldali adatkezelésre jogosult: iLogistic Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy, Verebély László utca 2.). Az adatokat az iLogistic Kft. és az általa megbízott adatfeldolgozók ismerhetik meg.
 • Az érintett jogai:

Az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, a személyes adatainak helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, továbbá bármely időpontban visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Az iLogistic Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy Verebély László utca 2.) az érintettek kérelmeire indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül válaszol, és ha az érintett bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell döntését. Az érintettek jogosultak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: [email protected], honlap: www.naih.hu) panaszt benyújtani.

Alkalmazott Cookie-k:

Session (Munkamenet) cookie:

Ez a cookie kizárólag az Ön látogatásának időtartamára jön létre, és a látogatás után automatikusan törlődik. Célja, hogy a weboldalunk felhasználóbarátabb és biztonságosabb legyen. Ez elsősorban ún. munkamenetekhez használt azonosítókon alapuló saját cookie, amely élettartama legkésőbb a munkamenet lezárásakor lejár (átmeneti, néhány óra élettartamú). A felhasználói adatbeviteleket követi nyomon, például online nyomtatványok kitöltése, vagy virtuális kosárral való vásárlás során. Erre a cookie-ra a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van, és a cookie a felhasználó tevékenységéhez (mint például nyomtatvány kitöltése vagy gomb megnyomása) kötődik.

Érvényessége: a munkamenet lezárultáig, vagy rövidebb ideig, az alábbi táblázat alapján.

A honlapon az alábbi session (munkamenet) cookie-k kerültek elhelyezésre:

    
 

logikai értéket vizsgáló cookie, azt vizsgálja, hogy a látogató böngészője rendelkezik-e a JavaScript támogatással

A honlapon töltött munkamenet bezárásával a session cookie törlődik.

A felhasználóval kapcsolatos személyes adat nem kerül rögzítésre, kizárólag a honlapon töltött munkamenetben előforduló adatok és a tevékenység.

 

azt tárolja, hogy a cookie banneren lévő „Igen” gombot már megnyomta-e a felhasználó korábban

100 nap

A felhasználóval kapcsolatos személyes adat nem kerül rögzítésre, kizárólag a honlapon töltött munkamenetben előforduló adatok és a tevékenység.

 

Átmeneti cookie:

Az érintett látogatása után automatikusan törlődik. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni.

Állandó (persistent) cookie:

állandó cookie-k, a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy Ön az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Google analitycs

Weboldalunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szerverek segítik (www.google.com/analytics/). A Google által használt külső süti általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies címen kérhető bővebb tájékoztatás.

A honlapon az alábbi külsős szolgáltatók a felsorolt sütiket helyezték el:

Külső szolgáltató neve

Süti neve

Süti funkciója, rövid leírása, adatkezelés célja

Süti élettartama, érvényessége

Süti által hozzáférhető és kezelt adatok

Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA)

www.google.com/analytics

_ga

A felhasználók megkülönböztetését szolgálja

2 év

A felhasználó IP címe, honlap elérési útvonala, a böngészés időpontja és időtartama, a meglátogatott oldalak teljesítménymérése.

_gat

Blokkolja a meghatározott beérkező kérelmeket

1 perc

_gid

A felhasználók megkülönböztetését szolgálja

24 óra

Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon  és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra  vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Google Adwords konverziókövetés használata

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

Facebook cookie

A Facebook olyan kisméretű adatfájlokat használ, melyek segítségével az oldal tulajdonosa részletes tájékoztatást kap, a honlap látogatóinak személyre szabott hirdetéseket jeleníthet meg. A Facebook adatkezelési szabályzata és cookie beállítások az alábbi linken érhetők el: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Sütik kezelése

 • A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények /Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.
 • A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét. Ön törölheti vagy letilthatja ezeket a sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen.
 • A sütik által tárolt információkat nem használjuk fel az Ön személyazonosságának megállapítására, és a mintaadatok teljes mértékben az ellenőrzésünk alatt állnak. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra.
 • Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie-kat (sütiket), akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit)szeretne küldeni.
 • Amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie (süti) beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét, illetve az alábbi link segítségével az egyes szolgáltatók online viselkedés alapú reklámjait be és ki is tudja kapcsolni: http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

Segítség a sütik beállításához:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu 

Edge: Beállítások -> Speciális beállítások -> Cookie -k („Cookie-k engedélyezése” / „Az összes cookie blokkolása” / “Csak a külső cookie-k blokkolása” vagy: F12 – Hibakereső – Cookie-k

IE11:  https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies ; https://support.microsoft.com/hu-hu/help/260971/description-of-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

 

 

Hatályos, 2024.01.01.